Systemet har brister

Civilminister Ardalan Shekarabi har varit kritisk till att så många offentliga upphandlingar överprövas i Sverige.

”Sverige har Europas mest generösa överprövningsregler inom offentlig upphandling. Det blir verkligt kostsamt för skattebetalarna och leverantörerna i vissa fall”, sa Ardalan Shekarabi till Dagens industri kort före valet.

”Jag kan inte uttala mig specifikt om specifika fall. Generellt kan man säga att systemet har brister. Ibland använder bolag möjligheten att överpröva för att störa konkurrenter.  Det finns ett behov att göra systemförändringar i lagstiftningen. Danmark har inte de här problemen till exempel”, sa han vidare.

Den 14 september skickades också den så kallade Förenklingsutredningen på remiss till ett hundratal remissinstanser, bland dem kommuner, myndigheter och andra intresseorganisationer. Utredningen syftar till att förenkla regelverket för mindre upphandlingar samt öka den ekonomiska risken för den som väljer att överklaga. En avgift på 7500 kronor för att ansöka om överprövning föreslås. Vidare bör den förlorande parten ersätta den vinnande motpartens rättegångskostnader. Sista svarsdag för remissinstanserna är den första februari 2019. Upphandlingsjuristen Magnus Josephson, som arbetat med upphandlingar sedan 1995, är kritisk till vissa antaganden i utredningen.

”Utredningen utgår i för stor utsträckning från att överprövningarna är leverantörernas fel. Det är dock tre parter som kan göra fel i en upphandling: köparen, säljaren och domstolen. Om säljaren anser att köparen agerar i strid mot LOU måste det kunna prövas. Om köparen anser att säljaren inte klarar kraven måste den kunna förkasta anbudet. Ska det kallas okynnesförkastande? Båda gör ju vad de anser är rätt, säger han.
”En bra upphandling kräver en kunnig beställare som har ett nära samarbete med upphandlaren – inte en utredning.”, fortsätter han.
”Sen har förvaltningsdomstolarnas spretiga praxis lett till att det kan löna sig att chansa med en överprövning eftersom domstolarna kommer fram till olika slutsatser.

”Skälet till att Danmark har färre överprövningar är de har en central myndighet som kan pröva ärenden, Klagenämnden. Det har skapat en enhetlig praxis. Utredningen bör föreslå att Konkurrensverket hanterar prövningarna istället för förvaltningsrätterna, som är fallet idag. Deras beslut kan sen överklagas till Kammarrätten. Om Konkurrensverket tar över prövningen skulle vi få en mer enhetlig praxis. Det skulle kraftigt minska överklagandena, tror jag”.